Algemene voorwaarden

Bepalingen betreffende de behandelovereenkomst (algemene voorwaarden)

 

 • De practitioner is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

 

 • De practitioner houdt een cliënten dossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.

 

 • De practitioner verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. Per 1 januari 2020 is er een aanvulling met betrekking tot de informatie plicht van de hulpverlener, t.w.: het zwaartepunt komt te liggen op het “samen” beslissen over de behandeling met de cliënt. De cliënt verplicht zich middels het anamnese gesprek relevante informatie aan de practitioner te verstrekken.

 

 • De practitioner betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.

 

 • De practitioner mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde( be-)handelingen verrichten.

 

 • De practitioner verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

 

 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goed vinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de practitioner de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de practitioner een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de practitioner in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

 

 • De practitioner kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De practitioner zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

 

 • Voor de behandeling van minderjarige cliënten tot 16 jaar is toestemming van, bijvoorkeur, beide ouders (of verzorgers/voogd) nodig. Een speciaal toestemmingsformulier dient hiervoor te worden ingevuld. Van een kind tussen de 12 en 16 jaar oud is, is zelf ook toestemming nodig. Als een kind 16 jaar of ouder is, is geen toestemming van ouders meer nodig voor de behandeling. Het kind kan dan zelf toestemming geven voor de Body Stress Release-behandeling.

 

 • De cliënt gaat akkoord met de geldende tariefstelling, zoals vermeld op de website www.bsrlangedijk.nl

 

 • Betalingswijze van de behandelingen is per pin, tikkie of contant per consult.

 

 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

 

 

Het kan voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent en het zou goed zijn als u die onvrede met uw practitioner bespreekt.

 

Komt u er niet uit, heeft u hulp nodig of is uw onvrede aanleiding om een klacht in te dienen, dan kunt u zich richten tot de klachtenfunctionaris van:

 

 • Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

 

 • De cliënt heeft het privacyreglement van praktijk Body Stress Release Langedijk, welke vermeld staat op de website www.bsrlangedijk.nl onder het kopje “privacyverklaring”, gelezen.

 

 • Er bestaat inzage recht voor nabestaanden.